Liquitex spray Varnish/lak

Liquitex

Pris 149,- DKK

Spray lakkerne fra Liquitex er både lette at påføre og stort set lugtfri, de har tilmed UV beskyttelse og findes i 3 glanstrin

mat: ca glans 10

satin: ca glans 30

Blank: ca glans 80

TIP: Læg altid dysen i VARMT vand efter brug

Omrøstes ca 2 min før brug og påføres i tynde lag med 35 cm afstand

H220 Yderst brandfarlig gas. H223 Brandfarlig aerosol. H225 Meget brandfarlig væske og damp. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H301 Giftig ved indtagelse. H302 Farlig ved indtagelse. H311 Giftig ved hudkontakt. H312 Farlig ved hudkontakt. H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H331 Giftig ved indånding. H332 Farlig ved indånding. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H370 Forårsager organskader . H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

 

149,00 kr
På lager